fbpx
Domů / Zásady ochrany osobních údajů
Zpět

Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana a zpracování osobních údajů, práva subjektu údajů

na základě čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) dále jen jako zkratka „GDPR

V tomto dokumentu Ochrana a zpracování osobních údajů, práva dotčené osoby jsou informace ohledně účelu a právního základu zpracování osobních údajů, informace ohledně poskytování Vašich osobních údajů třetím stranám, informace ohledně přístupu k Vašim osobním údajům a o Vašich právech v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě, že zvažujete poskytnutí Vašich osobních údajů, prostřednictvím webové stránky www.smartbase.sk (dále jen jako zkratka “Webová stránka”), naší společnosti SmartBase s. r. o., se sídlem Zimná 14181/2, 974 05 Banská Bystrica, Slovensko IČO: 47 348 071, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.: 24668/S; (dále jako zkratka „prevádzkovateľ”) bychom Vás rádi informovali o způsobu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nabízením, poskytováním a zabezpečováním našich služeb.

1. Které osobní údaje zpracováváme?

 • jméno
 • příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • mobilní číslo
 • pracovní pozice
 • název zaměstnavatele
 • osobní údaje uvedené ve Vašem životopise
 • Vaše fotka
 • Vaše audio-vizuální zobrazení
 • LinkedIn URL
 • GitHub URL
 • Vaše zpráva, kterou nám zašlete
 • Z jakého důvodu zpracováváme Vaše osobní údaje a jaký je účel a právní základ zpracování?

2. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:

2.1. Plnění smlouvy a provedení opatření před uzavřením smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

2.1.1. Vaše osobní údaje se používají k účelu poskytnutí služeb Poskytovatelem (jak jsou definovány na Webové stránce) včetně předzmluvních vztahů vyplývajících z našeho vztahu. Tento účel zahrnuje zejména následující zpracovatelské operace:

 • efektivní komunikace v souvislosti s poskytováním služeb;
 • zajištění vyřešení Vaší stížnosti nebo uplatněného nároku;
 • zajištění řádného poskytování / vybavení služeb Poskytovatelem;
 • plnění našich povinností a uplatňování našich práv vyplývajících z jakékoliv smlouvy mezi Vámi a námi v souvislosti se službami, včetně fakturace;
 • zasílání upozornění ohledně jakýchkoliv změn a aktualizací ve vztahu ke službám Poskytovatele, včetně novinek;
 • komunikace a ověření Vaší identity prostřednictvím e-mailové adresy a telefonního čísla;
 • jiné záležitosti nezbytné pro služby Poskytovatele.

2.1.2. V případě, že se ucházíte o pracovní místo elektronicky, Vaše osobní údaje budou použity k naplnění zaměstnavatelových povinností v souvislosti se zaměstnáváním, včetně předzmluvních vztahů. Tento účel zahrnuje v předzmluvní fázi zejména následující zpracovatelské operace:

 • posouzení žádosti o pracovní místo;
 • osobní pohovor;
 • zasílání osobních údajů uchazečům;
 • zajištění náborového procesu.

2.2. Vaše osobní údaje zpracováváme k účelům vyřízení Vaší stížnosti na právním základě splnění zákonného požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Zpracovávané osobní údaje jsou použity na následující zpracovatelské operace:

 • zaznamenání stížnosti;
 • posouzení stížnosti;
 • ověření, zda osoba, která podala stížnost, má oprávnění podat stížnost;
 • sdělení výsledku posouzení stížnosti.

2.3. Vaše osobní údaje zpracováváme k vytvoření databáze fyzických a právnických osob za účelem navázání obchodních vztahů v budoucnosti a zajištění vzájemné komunikace v případě, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo online formuláře. V tomto případě je naším oprávněným zájmem zajištění efektivní, bezchybné a přímé vzájemné komunikace.

2.4. Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR získáváme v případě, že se nedá aplikovat žádný z výše uvedených právních základů. Prevádzkovatel získává Váš dobrovolný a kdykoli odvolatelný souhlas na následující účely:

 • uchovávání Vašeho životopisu v naší databázi;
 • marketingová komunikace, především aktivní informování (prostřednictvím e-mailů, SMS, webových služeb, telefonicky, sociálních sítí a dalších komunikačních kanálů) ohledně našich aktivit a služeb a o aktivitách a službách třetích stran.

3. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

3.1. Externí poskytovatelé služeb: V souladu se zákonem a smluvními povinnostmi spolupracujeme s externími poskytovateli služeb (zprostředkovatelé nebo samostatní provozovatelé) a sdílíme Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění služeb. Naši externí poskytovatelé služeb jsou zejména IT poskytovatelé a obchodní zástupci.

3.2. Před sdílením Vašich osobních údajů s dalšími zprostředkovateli uzavřeme s těmito zprostředkovateli písemnou smlouvu, aby bylo zpracování v souladu s principy GDPR.

3.3. Státní orgány: Některé zákonné povinnosti může Poskytovatel splnit pouze v případě, že poskytne Vaše osobní údaje státním orgánům, jako jsou daňové orgány, soudy nebo orgány činné v trestním řízení.

3.4. Jiní příjemci – na základě souhlasu.

4. Můžou být Vaše osobní údaje přenášeny do jiných zemí (včetně zemí mimo Evropskou unii)?

4.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území Slovenské republiky a dalších členských států Evropské unie. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v zemi mimo Evropskou unii, pouze pokud tato země byla schválena Evropskou komisí jako země s adekvátní úrovní ochrany osobních údajů nebo pokud existují jiné dostatečné záruky ochrany osobních údajů (například, závazné firemní pravidla nebo standardní smluvní doložky EU o ochraně osobních údajů).

5. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

5.1. V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné k splnění zákonného požadavku, Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu určenou na základě nebo v souladu s platným právním předpisem.

5.2. V případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, Vaše osobní údaje budou zpracovávány do konce platnosti smlouvy.

5.3. Jakmile nebudeme nadále potřebovat Vaše osobní údaje pro účely, pro které jsme je zpracovávali, Vaše osobní údaje budou vymazány, pokud nemáme zákonnou povinnost je uchovávat.

5.4. Některé transakční detaily a korespondence mohou být uchovávány do konce promlčecí doby nebo do doby v souladu s platným právním předpisem.

6. Jaká jsou Vaše práva?

Vaše práva jako dotčené osoby jsou uvedena níže. Je nutné vzít na vědomí, že přesné podmínky uplatnění jednotlivých práv jsou upraveny v kapitole III GDPR a v konkrétní situaci nemusí být všechna práva uplatnitelná. Máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme;
 • Právo na opravu nesprávných a nepřesných osobních údajů a právo na doplnění neúplných údajů;
 • Právo na omezení, tj. omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • Právo na vymazání osobních údajů v případě, že chybí účel nebo se zpracovávaly nezákonně;
 • Právo nám námitku proti zpracování osobních údajů, pokud si myslíte, že jsme je zpracovávali neoprávněně;
 • Právo být vyloučen z automatizovaného individuálního rozhodování;
 • Právo získat osobní údaje v běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenést tyto údaje dalšímu správci;
 • Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů;
 • Právo podat stížnost dozorčímu orgánu.

7. Jak můžete uplatnit Vaše práva?

Elektronicky: info@smartbase.sk
Písemně na adresu: SmartBase s. r. o., Prešovská 40/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika

Snažíme se chránit Vaše soukromí co nejvíce a proto zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s GDPR a všemi ostatními příslušnými právními předpisy. Pokud však nesouhlasíte se způsobem zpracování Vašich osobních údajů, máte možnost uplatnit Vaše práva u naší zodpovědné osoby:

Zodpovědná osoba: Veronika Jendeková, kontaktní adresa: Prešovská 40/A, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: info@smartbase.sk, tel.: +421 950 487 784.

8. Cookies

[cookie_declaration lang=“cs“]

9. Různé
Toto Prohlášení o zpracování osobních údajů je platné a účinné od 05.08.2019.